'Kiều nữ làng hài' Nam Thư không đủ chuẩn quen đại gia?