Gần 500 tỉ đồng nâng đường, chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh