“Người không phổi” Kenya phá kỷ lục marathon thế giới