Mỹ - Trung vẫn tranh cãi trước ngày đàm phán thương mại
Mỹ - Trung nhượng bộ nhau trước thềm đàm phán thương mại