Khống chế, giải cứu người đàn ông nhảy múa trên cột điện
Ra quân giải cứu chim trời