Tết của học viên và cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 17 tỉ xây rồi… khóa cửa