Án mạng gần cảng cá Long Hải, một người chết
Tử vong vì tắm sông Sài Gòn sau khi nhậu