Lại phá rừng ở Phú Yên
Chính quyền giao hơn 231 ha rừng cộng đồng nhưng dân phá nát, chỉ giữ được 68,2 ha
Rừng tự nhiên bị phá mà kiểm lâm không hay biết
Phá rừng phòng hộ Sông Tranh lấy gỗ làm đũa?
Phó chủ tịch xã tham gia phá rừng