Rơi từ tầng cao công trình, một công nhân thiệt mạng