Bão số 2 càn quét cảng Hòn La, ít nhất 7 người bị thương