Xếp hàng như con rồng khổng lồ chờ đăng ký tiên vắc xin “đúng bài”