Ngắm ‘Tiên cảnh’ miễn phí trên đỉnh Hải Vân của ông lão mê thơ