Hàng ngàn ha tiêu chết, khốn khổ, dân nhổ cả trụ tiêu đem bán