Gán đất, bỏ quê vì tín dụng đen
Núp bóng công ty tư vấn tài chính để tổ chức “bốc bát họ”