Vì một tấm sổ đỏ, cán bộ phường và “cò” giấy tờ xộ khám